субота, 15 січня 2022 р.

Навчальна програма з фізичного виховання для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фізичне виховання

 

Навчальна програма для вищих

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Семенишин В.Ф. – керівник фізичного виховання Шепетівського             технікуму ПДАТУ.

 

 

 

Навчальна програма спрямована на підвищення рівня фізичної підготовленості студентів, оволодіння системою спеціальних занять, руховими вміннями і навичками які забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. В програмі розкриті питання теоретичної та практичної підготовки студентів, ведення самоконтролю, залікові вимоги, контрольні вправи та нормативи, оцінки фізичної підготовленості студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

1.

Пояснювальна записка...............................................................

4

2.

Мета та завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання»..................................................................................

5

3.

Структура навчальної дисципліни............................................

7

4.

Опис навчальної дисципліни....................................................

8

5.

Програма навчальної дисципліни.............................................

9

 

5.1. Теоретична підготовка........................................................

9

 

5.2. Практична підготовка.........................................................

9

6.

Теми лекційних занять...............................................................

10

7.

Теми практичних занять (ІІ курс).............................................

10

8.

Теми практичних занять (ІІІ курс)............................................

14

9.

Самостійна робота......................................................................

18

10.

Методи та форми фізичного виховання...................................

19

11.

Методи контролю.......................................................................

30

12.

Спеціальна медична група.........................................................

33

 

12.1. Зміст матеріалу спеціально-медичних груп...................

34

 

12.2. Залікові вимоги для студентів спеціально-медичної групи...................................................................................

37

13.

Методи забезпечення.................................................................

41

Додатки:

 

1.

Контрольні вправи і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів..........................................................

42

2.

Контрольні вправи і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів підготовчої групи..........................

44

3.

Контрольні нормативи оцінки курсових заліків.....................

46

4.

Контрольні вправи і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів спеціально-медичної групи (дівчата).......................................................................................

48

Рекомендована література                                                             

49

 

Пояснювальна записка

 

В результаті вивчення дисципліни «Фізичне виховання» мають вирішуватися питання формування вартостей здорового способу життя, відповідних знань, навичок та здібностей щодо його організації; досягнення оптимального рівня психологічного стану за рахунок гармонійного розвитку фізичних якостей і оволодіння соціально-значущою базою рухових вмінь та навичок. Окрім того предмет «фізичне виховання» прияє формуванню активної життєвої позиції особистості громадянина і фахівця, необхідних діяльній особі працелюбності і вольових якостей.

Актуальність впровадження програми з фізичного виховання зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров’я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Головна мета навчальної програми визначити стандарт фізичного виховання, відповідний мінімальний рівень обовязкової фізкультурної освіти для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах.

Програма передбачає проведення обовязкових аудиторних занять, в обсязі не менше 4-х годин на тиждень протягом всього періоду навчання за виключенням останнього випускного семестру.

Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення навчально-виховного процесу з фізичного виховання в диференційоване застосування методів викладання фізичної культури, як різнопланового навчального предмету, що має освітню та рухову складові, з урахуванням вихідного стану здоров’я студентів, мотивації до занять фізкультурою і спортом та особливостей фізичного розвитку.

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання»

 

1.1. Мета дисципліни «Фізичне виховання» у вищому навчальному закладі І і ІІ рівнів акредитації -  послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти («молодший спеціаліст», «бакалавр»).

Головним критерієм ефективності фізичного виховання випускника вищого навчального закладу є:

-         знання і дотримання основ здорового способу життя;

-         знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

-         знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

-         знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

-         знання основ фізичного виховання різних верств населення;

-         сформована навичка до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

-         систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю;

-         виконання відомчих нормативів професійно-прикладної психофізичної підготовленості;

-         поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту.

1.2. Для досягнення студентами мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних задач:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;

- оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

- здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів

 і тем

Кількість годин

денна форма

Всього

у тому числі

Л

П

лаб.

інд.

с.р.

Модуль 1

Легка атлетика

Тема 1. Біг на середні і довгі дистанції.

52

 

8/12

 

36

 

6/6

 

 

16

 

2/6

Тема 2. Біг на короткі дистанції

10/12

 

6/8

 

 

4/4

Тема 3. Стрибки у довжину

4/6

 

4/6

 

 

-//-

Разом за модулем 1

22/30

 

16/20

 

 

6/10

Модуль 2

Гімнастика

Тема 1. Вправи на гімнастичному обладнанні

48

 

8/10

 

32

 

6/6

 

 

16

 

2/4

Тема 2. Силові вправи.

4/12

 

4/6

 

 

-/16

Тема 3. Акробатичні вправи

8/6

 

4/6

 

 

4/-

Разом за модулем 2

20/28

 

14/18

 

 

6/10

Модуль 3

Спортивні ігри

52

 

36

 

 

16

Тема 1. Волейбол

10/16

 

8/10

 

 

2/6

Тема 2. Баскетбол

12/14

 

8/10

 

 

4/4

Разом за модулем 3

22/30

 

16/20

 

 

6/10

Модуль 4

Лижна (кросова) підготовка

18/-

 

12/-

 

 

6/-

Разом за модулем 4

18/-

 

12/-

 

 

6/-

Модуль 5

Туризм

14/-

 

8/-

 

 

6/-

Плавання

8/-

 

8/-

 

 

6/-

Разом за модулем 5

22/-

 

16/-

 

 

6/

Теоретична підготовка

24

6/6

 

 

 

6/6

Всього годин

216

6/6

74/58

 

 

36/36

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів

6.0

Галузь знань

6.030508 «Фінанси і кредит»

нормативна

Напрям підготовки

0305 «Економіка і підприємництво»

Модулів – 5

Спеціальність

5.03050901

«Бухгалтерський облік»

5.03050801

«Фінанси і кредит»

Рік підготовки

Змістових модулів – 5

3-й

Загальна кількість

годин - 216

4,5,6-й

Лекції

Тижневих годин для

денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи

студента - 3

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Практичні

132 год.

Самостійна робота

72 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю: залік

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2 : 1.

 

 

Програма навчальної дисципліни

Теоретична підготовка

 

Лекція 1.

Колектив фізичної культури. Зміст його роботи, спортивні досягнення та традиції навчального закладу.

 

Лекція 2.

Лікарський та особистий контроль на заняттях з фізичного виховання

 

Лекція 3.

Лікувальна фізична культура

 

Лекція 4.

Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх.

 

Лекція 5.

Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ.

 

Лекція 6.

Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності.

 

 

Практична підготовка

Модуль 1

Тема

Легка атлетика

Модуль 2

Тема

Гімнастика

Модуль 3

Тема

Спортивні ігри

Модуль 4

Тема

Лижна (кросова) підготовка

Модуль 5

Тема 1.

Плавання

Тема 2.

Туризм

 


Теми лекційних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Колектив фізичної культури. Зміст його роботи, спортивні досягнення та традиції навчального закладу

2

2.

Лікарський та особистий контроль на заняттях з фізичного виховання

2

3.

Лікувальна фізична культура

2

4.

Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх

2

5.

Оздоровче і прикладне значення обраних фізичних вправ

2

6.

Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності

2

 

Разом:

12

 

Теми практичних занять

2 курс

з/п

Назва теми

Кількість годин

Лижна підготовка – 12 год.

1.

Лижна підготовка в системі фізичного виховання. Одяг, взуття, інвентар. Техніки безпеки. Стройові вправи з лижами. Вивчення поперемінного подвійного лижного кроку.

2

2.

Класифікація видів лижного кроку. Закріплення техніки поперемінного подвійний кроку. Вивчення одночасного лижного кроку.

 

2

3.

Підбір лижних мазей. Удосконалення поперемінного подвійного кроку. Закріплення одночасного лижного кроку.

2

4.

Удосконалення одночасного лижного кроку. Вивчення переходу від поперемінного до одночасного і навпаки лижного ходу.

2

5.

Контрольне проходження дистанції в умовах змагань (юнаки – 5 км. дівчата – 3 км.)

2

6.

Повторення та тренування спусків і підйомів, гальмувань і поворотів.

2

Спортивні ігри – 16 год.

7.

Волейбол. Повторення техніки прийомів і передач двома руками зверху, знизу, нападаючий удар.

2

8.

Правила суддівства в волейболі. Повторення і тренування раніше вивчених елементів. Вивчення техніки блокувань.

2

9.

Закріплення техніки блокувань. Повторення  прийомів передач, подача мяча.

2

10.

Удосконалення та повторення техніки гри у волейбол. Подача мяча виконання контрольного нормативу.

2

11.

Баскетбол. Удосконалення техніки гри в нападі. Тренування техніки кидка в корзину після ведення.

2

12.

Повторення техніки гри в нападі. Тренування техніки кидка в корзину після ведення.

2

13.

Повторення техніки гри в нападі. Удосконалення техніки гри в захисті. Техніка виконання штрафного кидка.

2

14.

Повторення техніки гри в захисті і нападі. Виконання штрафного кидка – контрольний норматив.

2

Гімнастика – 14 год.

15.

Техніка безпеки. Комплекс вправ на гімнастичному обладнанні.

2

16.

Удосконалення та повторення вправ на гімнастичному обладнанні. Техніка опорних стрибків.

2

17.

Закріплення техніки опорних стрибків. Повторення вправ на гімнастичному обладнанні згинання та розгинання рук в упорі лежачи – контрольний норматив.

2

18.

Удосконалення техніки виконання опорних  стрибків. Повторення елементів акробатики. Піднімання тулуба всід.

2

19.

Оцінка техніки виконання стрибків. Повторення елементів акробатики. Розвиток гнучкості.

2

20.

Поєднання елементів акробатики в комбінації. Оцінка гнучкості.

2

21.

Оцінка техніки виконання елементів акробатики. Розвиток фізичних якостей.

2

Легка атлетика – 16 год.

22.

Особиста гігієна легкоатлета. Техніка безпеки. Удосконалення техніки кросового бігу.

2

23.

Повторення техніки кросового бігу. Удосконалення техніки метання гранат.

2

24.

Повторення техніки метання гранати. Кросовий біг 2-3 км. в умовах змагань.

2

25.

Повторення техніки бігу на короткі дистанції. Метання гранати в умовах змагань.

2

26.

Тренування техніки бігу на короткі дистанції. Удосконалення техніки стрибків у довжину.

2

27.

Повторення техніки стрибків у довжину. Контрольний біг 100 м. в умовах змагань.

2

28.

Стрибки у довжину – тренування. Ознайомлення з технікою штовхання ядра.

2

29.

Стрибки у довжину в умовах змагань. Техніка штовхання ядра.

 

2

Туризм – 8 год.

30.

Туризм у системі фізичного виховання. Укладання рюкзака. Читання топографічних карт. Орієнтування на місцевості.

2

31.

Види туризму. Індивідуальне та групове спорядження. Ходіння по азимуту. Вибір місця і розбивка бівуаку.

2

32.

Одяг. Взуття. Особиста гігієна туриста. Техніка безпеки. Надання першої медичної допомоги.

2

33.

Природно-охоронне значення туризму. Способи подолання перешкод.

2

Плавання – 8 год.

34.

Плавання в системі фізичного виховання. Спеціальні та підготовчі вправи для освоєння на воді. Техніка плавання кролем на грудях.

2

35.

Закріплення техніки плавання кролем на грудях. Класифікація видів плавання. Правила поведінки і техніки безпеки.

2

36.

Удосконалення техніки плавання кролем на грудях. Ознайомлення з технікою плавання кролем на спині.

2

37.

Подолання дистанції 50 (25) м. обраним способом. Ознайомлення з технікою плавання «брасом».

 

2

Теми практичних занять – 3 курс

Легка атлетика – 20 год.

38.

Т.в. Основи методики організації занять фізичними вправами для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції та техніки метання гранати.

2

39.

Т.в. Основи методики побудови занять з бігу на короткі дистанції. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Ознайомлення з технікою передачі естафетної палички. Повторення техніки метання гранати.

2

40.

Т.в. Основи методики побудови самостійних занять з легкоатлетичних видів спорту (спринт).

Техніка виконання спеціальних вправ бігуна на короткі дистанції. Вивчення техніки передачі естафетної палички. Удосконалення техніки штовхання ядра.

2

41.

Т.в. Основи методики побудови занять з штовхання ядра. Повторення техніки штовхання ядра. Контрольний біг в умовах змагань – 100 км.

2

42.

Т.в. Методика використання температурних подразників, як засобу підвищення і відновлення працездатності. Удосконалення техніки стрибків у довжину. Спеціальні та підвідні вправи стрибуна.

2

43.

Т.в. Основи методики побудови самостійних занять з стрибків у довжину. Підвідні та спеціальні вправи стрибуна у довжину. Штовхання ядра в умовах змагань.

 

2

44.

Т.в. Методика оцінювання рівня особистої фізичної підготовленості з стрибків у довжину.

Стрибки у довжину з розбігу в умовах змагань.

2

45.

Т.в. основи методики побудови самостійних занять з бігу на середні і довгі дистанції.

Удосконалення техніки бігу на середні і довгі дистанції. Розвиток фізичних якостей (спортивних ігор).

2

46.

Т.в. Основи методики організації раціонального харчування під час занять бігом на середні і довгі дистанції. Повторення та тренування з бігу на середні і довгі дистанції.

2

47.

Т.в. Методика оцінювання рівня особистої фізичної підготовленості з бігу на середні і довгі дистанції. Контрольний біг в умовах змагань 2-3 км. Методика організації змагань з бігу на 2-3 км.

2

Гімнастика – 18 год.

48.

Т.в. Основи методики побудови самостійних занять з гімнастики. Коротка характеристика атлетичної, лікувальної та спортивної гімнастики.

Стройові вправи, вправи на гімнастичному обладнанні.

2

49.

Т.в. Основи методики побудови самостійних занять з гімнастики. Стройові вправи. Вправи в парах та з рівноваги. Вправи на гімнастичному обладнанні. Розвиток фізичних якостей.

2

50.

Т.в. основи методики організації раціонального харчування під час занять гімнастикою. Стройові вправи. Комплекс загально розвиваючих вправ. Виконання контрольних нормативів – підтягування (юнаки), згинання, розгинання рук в упорі лежачи (дівчата).

2

51.

Т.в. Методика оцінювання рівня особистої фізичної підготовленості. Стройові та загальнорозвиваючі вправи. Удосконалення техніки виконання елементів акробатики. Піднімання в сід. тренування. Розвиток фізичних якостей.

2

52.

Т.в. Методика організації самостійних занять з гімнастики (піднімання тулуба в сід.). Стройові та загальнорозвиваючі вправи. Елементи акробатики – (комбінація). Піднімання в сід. виконання контрольного нормативу.

2

53.

Т.в. Методика організації самостійних занять з гімнастики під музичний супровід. Стройові вправи та вправи під музичний супровід.

Повторення комбінації з елементів акробатики.

2

54.

Повторення стройових та загальнорозвиваючих вправ. Перевірка умінь і навиків з акробатики. Розвиток фізичних якостей.

2

55.

Повторення виконання комплексу загальнорозвиваючих вправ. Вправи на гімнастичному обладнанні та з обтяженням. Комплексна силова вправа – контрольний норматив. Розвиток гнучкості.

2

56.

Т.в. Методика використання температурних подразників, як засобу підвищення і відновлення працездатності.

Повторення та перевірка вправ на гімнастичному обладнанні. Перевірка гнучкості контрольні нормативи.

 

2

Спортивні ігри – 20 год.

57.

Т.в. Методика побудови самостійних занять з спортивних ігор (баскетбол). Т. б.

Удосконалення техніки гри у нападі-володіння мячем, кидок мяча в корзину. Правила змагань з баскетболу.

2

58.

Т.в. Методика організації занять фізичними вправами для попередження стомлення, підвищення працездатності. Повторення техніки гри у нападі. Удосконалення техніки гри у захисті. Двостороння гра з використанням вивчених елементів.

2

59.

Т.в. Методика оцінювання рівня особистої фізичної підготовленості. Тренування техніки гри в команді. Подвійний крок і кидок мяча в корзину. Перевірка умінь і навиків штрафного кидка в корзину-контрольний норматив. Двостороння гра в баскетбол.

2

60.

Повторення та тренування техніки гри в нападі і захваті. Перевірка техніки виконання подвійного кроку і кидка мяча в корзину. Двостороння гра в баскетбол.

2

61.

Т.в. Правила змагань з баскетболу. Методика оцінювання рівня фізичної підготовленості. Тренування та перевірка техніки гри в баскетбол. Двостороння гра в баскетбол.

2

62.

Т.в. Методика побудови самостійних занять з волейболу.

Техніка безпеки. Удосконалення техніки гри у волейбол (передачі, подачі мяча). Правила гри у волейбол. Двостороння гра у волейбол.

2

63.

Удосконалення та тренування техніки гри у захисті і нападі, нападаючі удари та блокування (ознайомлення). Перевірка стрибучості – стрибки через скакалку.

Двостороння гра у волейбол.

2

64.

Т.в. Методика оцінювання рівня ообистої фізичної підготовленості. Поторення та тренування техніки гри у волейбол. Перевірка умінь і навиків передачі мяча в в/б – к.н. Двостороння гра у волейбол.

2

65.

Повторення та застосування вивчення елементів у навчальній грі. Правила суддівства змагань. Розвиток фізичних якостей.

2

66.

Повторення та тренування техніки гри у волейбол. Подача мяча через сітку – виконання контрольного нормативу. Двостороння гра у волебол.

2

 

Разом:

58

 

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Легка атлетика. Біг на середні і довгі дистанції

8

2.

Біг на короткі дистанції

8

3.

Гімнастика. Вправи на гімнастичному обладнанні

6

4.

Силові вправи

6

5.

Акробатичні вправи та вправи на гнучкість

4

6.

Спортивні ігри. Волейбол.

8

7.

Баскетбол

8

8.

Лижна (кросова) підготовка

6

9.

Туризм

6

10.

Плавання

6

11.

Теоретичні заняття

6

 

Разом:

72

 

Загальна кількість годин

216


Методи та форми фізичного виховання

В процесі фізичного виховання приміняються різні методи: наглядність, словесні і практичні.

До методів наглядної дії відносяться не тільки методи, що забезпечують зорову наглядність, також і методи, які допомагають відтворювати необхідну уяву за допомогою інших органів, відчуття (слухові, рухові та інші аналізатори). При цьому вони діляться на дві групи:

До першої відносяться:

а) безпосереднього (дійсного) показу рухів;

б) цілеспрямоване відчуття рухів.

До другої:

а) демонстрація плакатів, малюнків;

б) фото — і кінофільмів;

в) рухи на муляжах, моделях і макетах;

г) звукова сигналізація і демонстрації;

д) світова сигналізація і демонстрація;

є) предметне і графічне орієнтування (розмітка) В процесі вдосконалення рухових навиків і   виховання фізичних якостей найбільшою різноманітністю відрізняється метод вправ. Варіанти методу залежать, по-перше, від характеру вправи (стандартна або   перемінна вправа) і по-друге, від способу виконання роботи (безперервно або з інтервалом відпочинку).

Звідси розрізняють варіанти стандартної і перемінної вправи.

Стандартна вправа

а)  рівномірна  вправа,  коли   інтенсивність   фізичного навантаження не змінюється на протязі виконання і вправа виконується безперервно (наприклад, тривалий біг на лижах, плавання, гребля з постійною швидкістю);

б) стандартна поточна вправа (наприклад, поточне повторення серії елементарних гімнастичних вправ)

Стандартна інтервальна

Вправа - повторна

а) з ординарними інтервалами відпочинку, тобто до повного відновлення функціонального стану організму (наприклад, біг на 200 м біля максимальної швидкості 3-4 рази, з інтервалами відпочинку?-10 хв.);

б) з жорсткими інтервалами відпочинку, коли слідуюче навантаження дається при неповному відновленні функціонального стану організму (наприклад, біг 200 м   з біля максимальною швидкістю 20 разів, з інтервалом відпочину 90 сек.);

в) з екстремальними інтервалами відпочинку, коли слідуюче навантаження попадає у фазу понад відновлення (наприклад, біг 200 м з біля максимальним або максимальною швидкістю 2-3 рази , з інтервалом відпочинку 15-20 хв.).

Перемінна вправа

Перемінне - безперервна вправа - це вправа, яка виконується із змінною інтенсивністю без переривів на відпочинок:

а) перемінна вправа в циклічних рухах (наприклад, біг, гребля, плавання та ін.);

б) перемінно-поточна вправа (наприклад, серійне виконання комплексу гімнастичних вправ, різних форм і характеру зусиль)

Перемінно-інтервальна вправа - вправа, різна по формі, або по інтенсивності із зміною інтервалів відпочинку:

а) прогресуюча вправа (наприклад, послідовне одноразове піднімання штанги вагою 60-65-70-75-80-85 кг і т.д. з оптимальними інтервалами відпочинку між підходами);

б) низхідна вправи (по зовнішньому навантаженню) з перемінними інтервалами відпочинку (наприклад, пробігання дистанції в слідуючому порядку: 800+400+200+100 з скороченнями відпочинку між ними);

в) варіативна вправа з перемінними інтервалами відпочинку-виконання роботи із збільшенням і зменшенням навантаження (наприклад, піднімання штанги, вага якої хвильоподібно міняється 60-70-80-70-80-70-90-50 кг при коливанні інтервалів відпочинку між підходами від 3 до 5 хв.).

Вказані варіанти, методи вправ можуть комбінуватися, утворюючи особливу групу.

Комбіновані форми методу вправ

Ця група методів дуже різноманітна, так що ми приведемо лише деякі найбільш характерні різновидності:

а) повторно-перемінна вправа (наприклад, біг з суб­максимальною швидкістю 200 м + 100 м "легкого бігу" при 5-10 разовому повторенні);

б) повторно-прогресуюча вправа (наприклад, піднімання штанги 2 рази по 80 кг, 2 рази по 90 кг, 2 рази по 100 разів і 2 рази по 115 кг);

в) повторна вправа з інтервалами відпочинку, які зменшуються (наприклад, біг 200 м - відпочинок 7-8 хвилин, біг    200 м - відпочинок 5-6 хв., біг 200 м - відпочинок 3-4 хв. І ще раз біг 200 м);

г)   серійно-кругова вправа (наприклад, 7-10 різних вправ, які повторюються поточно одне за другою , як по кругу).

Ігровий і змагальний методи добре викладені в навчальному підручнику по теорії фізичного виховання (дати завдання для студентів). Необхідно засвоїти їх характерні риси, навчальне і виховне значення в умовах їх примінення.


Змагальний метод

Спортивні змагання за умовами своєї організації і проведення вимагають максимальної мобілізації сили людини, являються серйозним випробуванням її фізичних якостей. Вони дозволяють здійснювати більш глибоку функціональну і морфологічну перебудову в організмі і тим самим забезпечують більш високий прояв фізичних якостей.

Змагання одночасно виявляють рівень розвитку фізичних якостей і навиків, дають критерії результатів фізичного виховання.

В результаті змагання займають важливе місце у вихованні фізичних якостей. На окремих етапах, коли учень набуває достатньої підготовленості, змагання використовуються в якості одного із головних методів і засобів. Вони приміняються тим ширше, чим вище рівень підготовленості.

 

Тренувальний урок і самостійні заняття.

Форми занять фізичними вправами діляться на урочні і неурочні.

Урок - основна форма занять фізичними вправами. Найбільш розповсюджену  форму  індивідуальних  позаурочних  занять фізичними вправами складають самостійні заняття.

Коли тренувальним процесом керує тренер, основною формою занять являється урок фізичних вправ.

Урочну форму характеризують:

1. Одноосібне керівництво тренера.

2. Твердий склад навчальної групи.

3. Точний розклад занять.

Урочна форма занять найбільш раціональна, тому що вона дає можливість об'єднати значну групу учнів.

Урок дозволяє використовувати всі методи навчання. При комплексних уроках дуже вигідно організовувати взаємодопомогу і страхування учнів.

Тренування в формі самостійних занять доповнюють уроки, або виконуються як завдання тренера, або являються єдиною формою тренувальних занять і тоді весь процес проходить без безпосередньої участі тренера.

Форми занять фізичного виховання

- навчальні заняття, які передбачають практичні та методичні заняття;

- фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня;

- позаурочна фізкультурно-масова робота;

- оздоровча робота;

- спортивне вдосконалення;

- поза вузівська фізкультурно-спортивна робота;

- індивідуальні та самостійні заняття.

Навчальні заняття - основна і найбільш доцільна форма організації навчального процесу. Їх проводять у всіх навчальних групах, згідно з навчальним  планом з кожної спеціальності навчального закладу, затвердженою робочою програмою з "фізичної культури", графіком проходження навчального матеріалу та розкладом занять. При цьому методичні заняття це оптимальна форма організації з фізкультурної просвіти та непрофесійної фізкультурної освіти студентів. Під методичні заняття може бути відведена частина звичайного заняття, або ціле навчальне заняття.         Їх проводять згідно з робочою програмою і графіком проходження навчального  матеріалу.

Базові педагогічні процеси, що забезпечують викладачі в процесі залучення студентів до надбань фізичної культури:

Фізичне виховання, передбачає організацію впливу на студентів на заняттях з «фізичної культури» і в ході позаурочних занять через особу діяльних викладачів і тренерів, наслідками якого є формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості відносно використання засобів фізкультури і спорту в подальшому житті. Передбачає також формування стійких звичок до застосування тих або інших фізичних вправ та фізкультурно-оздоровчих засобів у повсякденному житті; наслідування та засвоєння, за прикладом організації рухово-активних форм життя викладачів фізкультури, тренерів та інших авторитетних та впливових дорослих, культури рухів, рухових вмінь та навичок і засвоєння спортивного стилю життя.

Фізичний розвиток.   Являє   собою систематичне і методично                 - обґрунтоване використання різноманітних засобів культури фізичної /фізичних вправ, видів спорту, туризму тощо/ для досягнення балансу між науково обґрунтованим та оптимальним для особи конкретного студента рівнем розвитку фізичних якостей: гнучкості, швидкості, спритності, сили, витривалості та ін. При цьому пріоритет має бути наданий розвитку витривалості, як найбільш інформативному показнику рівня фізичного здоров'я особи, а також засобам фізичної культури та оздоровлення, які забезпечують активну адаптацію людини до середовища мешкання /наприклад, загартуванню/.

Фізична підготовка. Передбачає досягнення такого рівня розвитку тих або інших фізичних якостей, становлення рухових вмінь та навичок, які відповідають вимогам успішної діяльності за придбаним фахом. Вона дозволяє юнакам та дівчатам не лише успішно справлятись із фізичним навантаженням, але й здійснювати повсякденні зусилля, які вимагають прояву певного рівня рухових якостей, вміння та навичок.

Фізкультурна просвіта. Вимагає від викладачів фізичної культури створення таких педагогічних ситуацій в процесі навчальних занять з "Фізичної культури", коли студентам надавалась би актуальна інформація щодо правильного і безпечного виконання в ході самодіяльних занять фізкультурою і спортом. Це не лише система відносно простих знань з методики індивідуального використання фізичних вправ, організації і суддівства масових змагань та ін., але й знань, необхідних для систематичних занять повсякденними формами фізичної культури /ранковою гігієнічною гімнастикою, загартуванням, оздоровчим бігом тощо/.

Непрофесійна фізкультурна освіта. Більш високий рівень засвоєння і використання особою надбань культури фізичної. Відмінною ознакою фізкультурно-освіченої особи є свідома та систематична і результативна участь у тих або інших, адекватних до поставлених цілей досягнення і підтримання оптимального психофізичного стану, індивідуальних чи групових самодіяльних форм занять фізичною культурою і спортом, такий рівень залучення до фізичної культури характеризується як фізкультурна діяльність і може вважатись, поряд з досягненням оптимуму фізичного розвитку особи, кінцевою метою предмету "Фізична культура".

Забезпечення повною мірою двох останніх актуальних для життя в сучасному світі педагогічних процесів неможливе без вирішення питання гуманізації предмету "Фізична культура". Гуманізація викладання цієї дисципліни передбачає необхідність врахування особливостей світогляду особи конкретного студента при виборі змісту, форм та методів викладання навчального матеріалу.

Під фізкультурно-оздоровчими заходами в режимі дня слід розуміти:

ранкову гігієнічну гімнастику, ввідну гімнастику та фізкультпаузу в режимі навчального дня. Форми і методи проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня визначає навчальний заклад залежно від умов та внутрішнього розпорядку.

Позаурочну фізкультурно-масову роботу у навчальному закладі проводять поза навчальним процесом із залученням максимального числа студентів, і це не передбачає спортивного вдосконалення, планується у відповідних документах і планах та затверджується наказом директора до початку навчального року.

До оздоровчої роботи відносять: плановий профілактичний медичний огляд студентів; визначення функціонального стану здоров'я і загальної фізичної підготовки студентів; участь студентів у фізкультурно-оздоровчих заходах у режимі дня і поза навчальним процесом; участь у роботі секцій, команд, груп, клубів оздоровчого напрямку; робота оздоровчо-спортивного табору в період канікул.

Спортивне вдосконалення - це вибір і участь студентів навчальних закладів у роботі спортивних секцій, груп та клубів з різних видів спорту, які ставлять перед собою завдання - досягнути відповідальних спортивних результатів на спортивних змаганнях різного рівня.

Позавузівська фізкультурно-спортивна робота - участь збірних команд навчальних закладів у змаганнях та заходах за календарем спортивних організацій міста, області, республіки та відповідних міністерств і відомств /Всеукраїнські, галузеві ігри, спартакіади, турніри тощо/.

Індивідуальні і самостійні заняття. Індивідуальна підготовка студентів передбачає виконання домашніх завдань, призначених викладачем, для успішного освоєння програмного матеріалу та підвищення загального рівня фізичної підготовки. До самостійних форм навчання належить вивчення теоретичних основ фізичного виховання, складання комплексів виробничої, ранкової гігієнічної гімнастики та комплексів загально фізичного впливу для розвитку рухливих якостей та професійно-прикладної фізичної підготовки.

Індивідуальні заняття фізичними вправами частіше всього проводяться у вигляді ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики і фізкультурних пауз в режимі робочого дня, а також самостійних занять з загальної фізичної і спортивної підготовки.

Найбільш складною є самостійна фізична підготовка (загальна, спортивна і професійно-прикладна).

Заняття нею відрізняються достатньо строгою системою в поставленні завдань і підбиранні вправ, потребують значної трати часу, інколи спеціалізований режим роботи, що безумовно вимагає відповідних знань теорії і методики фізичного виховання і виду спорту, якими займається студент.

В принципі самостійна фізична підготовка повинна будуватися за типом урочних форм занять має самоконтроль, який оснований на аналізі самопочуття  і  деяких  об'єктивних  показників  морфологічного  і функціонального стану організму (сон, апетит, пульс, функціональні проби та ін.).

Крім того, проводяться самостійні групові заняття (самостійні ігри, туристичні походи, "змагання та інші форми занять фізичними вправами), де як правило, є керівництво зі сторони вибраної, або призначеної особи.

Найбільш поширеними є самостійні ігри.

По направленості їх можна поділити на навчально-тренувальні, оздоровчі, ігри для розваг та ігри-змагання (футбол, волейбол, теніс, городки та ін.)

Все більшого поширення отримує активний туризм - планові і самодіяльні походи, одноденні походи, туристичні естафети, екскурсії і прогулянки.

Заняття туризмом характеризується направленістю на оволодіння додатковими заняттями, уміннями і навичками, загартування організму і розвиток фізичних якостей в умовах зміни клімату і місцевості.

Заняття туризму мають велике пізнавальне значення. Громадський обов'язок туристів — приймати міри по охороні природи, пам'ятників історії, влаштовувати культурні зв'язки з місцевими жителями.

Вплив занять туризмом на фізичну підготовленість залежить від складності подорожі.

Похід складається з переходів, подолання перешкод, ранкової гімнастики, водяних процедур, ігор на привалах та ін., які чередуються з пізнавальною діяльністю, самообслуговуванням, організацією бівуаку.

Похід необхідно розглядати як цілісне заняття і будувати його із збереженням загальних правил і вимог, які визначаються принципами фізичного виховання.

В вищих навчальних закладах ведеться планомірна навчальна і виховна робота серед студентів по підготовці громадських фізкультурних кадрів, багато з яких забезпечують в колективах фізкультури тісний взаємозв'язок самостійних занять з навчальними заняттями, підготовкою до виконання нормативів.


Мінімальний тижневий руховий обсяг домашніх занять

(для студентів основної та підготовчої груп)

№ п/п

 

Вправи

 

Обсяг

 

Юнаки

 

до 18 років

 

за 18 років

 

1.

 

Оздоровчий біг, км.,

 або хотьба на лижах, км.

 

12-15

 20-22

 

15-17

22-24

 

2.

 

Підтягування на перекладині раз. або згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів

 

60-75

115-125

 

70-85

120-140

 

3.

 

Піднімання прямих ніг з положення лежачи на спині, разів

 

120-140

 

140-160

 

4.

 

3 основної стійки нахили тулуба вперед ноги прямі, разів

 

75-100

 

90-120

 

 

 

 

 

Дівчата до 18 років за 18 років

 

1.

 

Оздоровчий біг, км, або ходьба на лижах, км.

 

10-12

14-16

 

12-14

16-18

 

2.

 

Стрибки на місці зі скалкою

 

320

 

350

 

3.

 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, 50 см. разів або підтягування з вису, лежачи на низькій перекладині /110-120 см/, разів

 

200-210

75-85

 

210-220

 85-95

 

4.

 

Піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки за голову, ноги закріплені, разів

 

90-110

 

100-120

 

5.

 

3 основної стійки нахили тулуба вперед з прямими ногами, раз.

 

80-110

 

90-120

 

6.

 

Прискорена ходьба, км.

 

14-28

 

21-35

 

Орієнтовні вправи на розвиток рухових якостей у студентів для виконання в домашніх умовах

Для розвитку сили

1. Вправи з гантелями 1-3 кг. з різних вихідних положень /сидячи, стоячи, лежачи/.

2. Вправи на утримання кута /45-90 °/ у висі та упорі/.

3. Вправи з партнером /в парах/.

Для розвитку швидкісно-силових якостей

1. Стрибки через скакалку.

2. Стрибки з місця. Потрійні стрибки, багаторазові на лівій, правій з приземленням на дві ноги.

3. Метання.

Для розвитку витривалості

1. Кросовий біг.

2. Стрибки через скакалку 1-3 хв.

3. Серійне виконання вправ з помірною інтенсивністю /наприклад,

50 підскіків на двох ногах плюс ЗО стрибків, підтягуючи коліна до грудей, повторити 2-3 рази/.

4. Вис на зігнутих руках. Вис утримуючи кут /45-900/ з визначенням часу.

Для розвитку гнучкості

1. Пружинні нахили на махові рухи.

2. Вправи "міст", "шпагат" та інші вправи з великою амплітудою виконання.

Для розвитку координації

1. Жонглювання різними предметами.

2. Метання на точність.

3. Подолання перешкод.

 

Для розвитку швидкості в діях та реакції

1. Біг на місці з максимальною частотою кроків.

2. Біг на дистанції 10, 30, 60 м.

3. Передача і ловіння м'яча в парах /одним, двома м'ячами/.

 

Методи  контролю

 

Лікарський контроль за станом здоров’я студентів, згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я України, організовує і здійснює адміністрація навчального закладу разом із медичною установою /поліклінікою, лікарсько-фізкультурним диспансером, центром здоров’я тощо/. Відповідальність за вчасне проведення медичного огляду студентів покладається на директора навчального закладу.

Медичний огляд студентів першого року навчання проводять до початку практичних занять з фізичної культури. Повторний медичний огляд проводять на усі наступних курсах на початку кожного навчального року, а також перед спортивними змаганнями, після перенесених захворювань або після довгої перерви в заняттях фізичними вправами. Без висновку лікаря про стан здоровя студентів до практичних занять з фізичної культури не допускають.

На підставі даних про стан здоровя і фізичний розвиток студентів розподіляють для практичних занять з фізичної культури на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи.

Основна – студенти без відхилень у стані здоровя, а також ті, що мають незначні відхилення в стані здоровя з хорошим фізичним розвитком. Таких студентів допускають до занять за навчальною програмою в повному обсязі, а також до занять у спортивних секціях і змаганнях.

Підготовча – студенти, які мають незначні відхилення в стані здоровя /або без них/ і з недостатнім фізичним розвитком. Вони проходять заняття за навчальною програмою разом з основною групою, але з поступовим засвоєнням комплексу рухових навичок та вмінь, особливо у разі зазнанням організмом значних фізичних навантажень. Таким студентам рекомендують індивідуальні додаткові заняття для підвищення загального рівня їх фізичної підготовки.

Спеціальна – студенти, які мають відхилення в стані здоровя сталого або тимчасового характеру, що не мають протипоказань до виробничої та навчальної роботи, але потребують фізичних навантажень. Заняття з ними проводять за окремою навчальною програмою.

Звільнення від занять фізичної культури допускається лише за дозволом лікаря. Студенти, тимчасово звільнені від занять фізичними вправами, мають бути присутніми на заняттях і надавати допомогу викладачеві в підготовці та їх проведенні.

Оцінка успішності з фізичного виховання

Виявлення надбаних студентами умінь, знань, навичок і демонстрацію фізичної підготовки проводять частково на семестрових заліках та випускних екзаменах. Поточну оцінку з фізичної культури визначають за індивідуальними зрушеннями в фізичній та технічній підготовці студентів. Приріст показників якостей /зрушень у технічному виконанні вправ/ і функціональну підготовку студентів слід оцінювати порівняно з початковим тестуванням після визначеного тренування, з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента. Тестування з фізичної підготовки проводять один раз в два місяці. Підсумкову оцінку з фізичного виховання виставляють студентам за кожне півріччя, а також на випускних екзаменах.

Оцінку як на заліках, так і на випускних екзаменах виставляють студентам за виконання запланованих результатів з тестів, з урахування індивідуальних особливостей і фізичної підготовки кожного студента, а також відвідування ним занять з фізичного виховання, спортивних секцій, груп, команд, клубів за інтересами та їх відношення до стану здоров'я.

Оцінку успішності студенту підготовчої групи на загальних підставах, за винятком виконання тих вправ, які їм протипоказані.

Студенти, віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, виконують індивідуально заплановані контрольні вправи розроблені викладачем фізичного виховання за погодженням з лікарем, а також з урахування і функціональної можливості організму студента. За виконання цих вправ, які оцінюються в балах і свідчать про покращення функціональних можливостей організму студента, виставляють "зараховано" в книжку успішності в кінці кожного семестру. Для одержання "заліку" необхідно набрати відповідну /індивідуально для кожного/ суму балів, не пропускати занять з фізичного виховання без поважних причин, вести щоденник  самоконтролю,  подавати  посильну  допомогу колективу фізкультури, навчального закладу в проведенні фізкультурно-спортивних та оздоровчих заходів.

Залік

Після закінчення кожного семестру студенти технікуму складають семестровий залік з предмету "Фізична культура".

Години для складання заліку відводять із загальної кількості годин, які відведені на кожну групу згідно з навчальним планом з предмету.

Організацію і проведення заліку здійснюють викладачі фізичної

культури.

Від заліку звільняються студенти, які склали поточні заліки (модулі) на

протязі семестру з оцінкою "відмінно" і не мають пропусків занять з фізичної культури без поважних причин, а також студенти спортсмени, які є членами

збірних команд навчального закладу.

Залік складають з практичного розділу програми "Фізична культура". При виконанні всіх залікових нормативів і вимог програми студентові за навчальний семестр у залікову книжку виставляється оцінка (5-"відмінно",   4-"добре", 3-"задовільно", 2-"незадовільно"), а студентам спеціальних медичних груп - "зараховано".

 

Спеціальна медична група.

Комплектування спецмедгруп проводить лікар разом з керівником /викладачем/ фізичної культури. Комплектування груп рекомендовано проводити за рівнем фізичної підготовки та за віком /за можливістю - за захворюванням/. Списки спецмедгруп за поданням лікаря і керівника фізичної культури затверджує директор навчального закладу, а потім оголошують на педагогічній раді.

Навчальна група має бути не більше ніж 15/ і не менше ніж 8/ чоловік. Заняття спецмедгрупи проводять чотири рази на тиждень по 45 хв. окремо від основних навчальних груп і за окремою програмою та розкладом. Розклад роботи спецмедгруп затверджує директор навчального закладу.

Основним завданням фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, є:

зміцнення здоров'я, загартування організму і підвищення рівня працездатності;

оволодіння руховими уміннями і навичками;

відновлення порушення функцій організму, компенсація окремих втрачених функцій;

прищеплення знань і навичок з використанням засобів фізичної культури у режимі навчальних занять, праці та відпочинку;

набуття студентами навичок з організації і проведення ранкової гігієнічної та виробничої гімнастики, інструкторських навичок;

набуття навичок професійно-прикладної фізичної підготовки;

набуття навичок самостійних занять фізичними вправами.

Зміст матеріалу спеціальних медичних груп

Теоретичні відомості.   Крім матеріалу, який передбачений для студентів основної групи, студентам спецмедгрупи необхідно оволодіти знаннями з питань, які перераховані далі:

Перший рік навчання:

вплив фізичних вправ на здоров'я і фізичний розвиток людини;

негативний вплив шкідливих звичок /куріння, вживання алкоголю, наркотиків/ на організм людини та боротьба з ними;

правила і прийоми загартування та самомасажу;

правила самоконтролю — нагляд за масою, режимом харчування, сном, пульсом, частотою дихання.

Другий рік навчання:

гігієна - наука про збереження і покращення здоров'я: гігієна сну, харчування, догляд за порожниною рота; гігієнічні вимоги до одягу, взуття, навчальним і спортивним приміщенням;

значення і принципи побудови комплексів ранкової гігієнічної гімнастики.

фізіологічні основи і гігієнічне значення загартування: водні, повітряні процедури; значення занять фізичними вправами на свіжому повітрі;

організація  і  правила  проведення  спортивно-масових заходів, обладнання місць змагань;

правила самостійного виконання фізичних вправ;

набуття інструкторських навичок, правило і суддівство спортивних ігор, включених до програми.

Третій рік навчання:

завдання і зміст лікарського контролю, його значення для здоров'я і підвищення фізичного розвитку студентів;

самоконтроль, його значення і зміст; об'єктивні дані самоконтролю:

маса, зріст, життєва місткість легенів; суб'єктивні дані: сон, апетит, настрій, працездатність;

коротка характеристика різних форм трудової діяльності /розумова, фізична, змішана/.

специфіка професійно-прикладної фізичної підготовки кожного фахівця навчального закладу;

підготовка студентів до трудової діяльності, виховання у них необхідних навичок і фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності.

Практика

Гімнастика

Ранкова гігієнічна гімнастика. Розучування вправ і комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; коригуючи вправи; складання комплексу вправ і його проведення.

Виробнича гімнастика. Розучування вправ і комплексів виробничої гімнастики і фізкультурних пауз відповідно до профілю фахівця навчального закладу; складання комплексів і їх практичне проведення.

Основна гімнастика. Стройові і порядкові вправи на місці і в русі. вправи на увагу. Ритмічні вправи під музику. Вправи на загальний фізичний розвиток; вправи без предметів /одиночні, парні, групові/; з предметами:

гімнастичними палицями, набивними м'ячами, обручами, гантелями. Вправи на приладах: гімнастичній лаві, похилій драбині, гімнастичній драбині, колоді, кільцях; опорні стрибки, елементи акробатики: перекид вперед, назад, стійка на лопатках за допомогою рук; коригуючи вправи в положенні лежачи на підлозі.

Вправи на тренажерах для розвитку сили, витривалості, а також для відновлення втрачених функцій суглобів, мускулів після травм та захворювань.

Легка атлетика

Вправи для загального фізичного розвитку; ходьба з поступово зростаючим темпом; біг в чергуванні з ходьбою; біг, високо підіймаючи коліна, біг підтюпцем; повторний біг на відрізках 20-60 м.

Стрибки в довжину: з місця, з кроку, з розбігу; потрійні стрибки на лівій, правій нозі. Стрибки через перешкоди. Метання тенісних м'ячів в горизонтальну і вертикальну ціль. Штовхання та кидки набивних м'ячів на відстань.

Лижна підготовка

 

Стройові і порядкові вправи на лижах і з лижами в руках. Способи пересування на лижах. Вивчення техніки пересування на лижах на навчальному майданчику. Спуски і підйоми. Пересування по пересічній місцевості. Подолання дистанції 2 км для дівчат і 3 км для юнаків без визначення часу /в прогулянковому темпі/.

Плавання

Для тих, хто не вміє плавати.   Навчитися триматися на воді. Пропливання відрізків з поступовим збільшенням їх довжини. Повторне подолання відрізків 20-50 м у спокійному темпі. Пірнання під воду /кому не протипоказано/ з затримкою дихання на вдихання та видихання; діставання предметів з мілкого місця басейну /зі дна/. Вправи на вдосконалення дихання.

Для тих, хто уміє плавати. Удосконалення техніки плавання вивченими способами. Подолання відрізків і дистанцій з метою виховання витривалості, вдосконалення дихання. Повторне пропливання відрізків 50-100 м зі зміною швидкості. Пірнання під воду з затримкою дихання. Діставання предметів зі дна басейну /на мілкому місці/. Рухливі ігри на воді.

 

Елементи спортивних ігор. Рухливі та національні ігри

Баскетбол: передача м'яча вивченими способами на місці і в русі в парах; ведення м'ча з середньою швидкістю; зі зміною напряму і швидкості;

кидки м'яча в корзину після ведення, передачі партнера; штрафні кидки;

навчальна гра, практика суддівства. Естафети і рухливі ігри з елементами баскетболу.

Волейбол: прийом-передача м'яча двома руками зверху і знизу;

передача м'яча через сітку в парах; подача м'яча: нижня бокова та пряма подачі; верхня пряма подача , подача м'яча на точність; навчальна гра;

практика суддівства. Естафети і рухливі ігри з елементами волейболу.

Елементи інших спортивних, рухливих та національних ігор планують і проводять циклові комісії фізичного виховання з урахуванням традицій, звичаїв та особливостей даного регіону.

Залікові вимоги для студентів спеціальної медичної групи.

До студентів спеціальної медичної групи ставлять такі вимоги:

ведення щоденника самоконтролю;

складання і виконання комплексу фізичних вправ з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров'я;

виконання контрольних та залікових вимог з урахуванням показань;

знання теоретичного розділу програми.

Критерієм оцінки виконання контрольних вправ є поліпшення їх показників у процесі навчання. Облік суб'єктивних показників здійснюють в щоденнику самоконтролю студентів за формою, що наводиться далі.

Щоденник самоконтролю

Прізвище_______________________

Імя_____________________________

По батькові_____________________

Рік народження___________________

Курс___________________________

Група___________________________

Почато_________________________

Діагноз__________________________


Суб'єктивні дані

 

Дата занять

 

3.09

 

5.09

 

7.09

 

10.09

 

12.09

 

Загальне самопочуття:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млявість

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

слабкість

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

апатія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дратівливість

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бадьорість

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Сон:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хороший

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

поганий

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Настрій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хороший

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

поганий

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апетит:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хороший

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

поганий

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізичні вправи виконують з бажанням

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

без бажання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єктивні дані

 

Семестри

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Зріст 160 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса 63 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Життєва місткість легенів 3200 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамометрія правої кісті 22 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамометрія лівої кісті 18кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульс:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранком 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до занять 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після занять 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до першого року навчання:

особиста гігієна; правила самоконтролю;

уміти скласти індивідуальний комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики;

мати знання з теми "Особиста та громадська гігієна";

знати принципи побудови комплексів вправ ранкової і виробничої гімнастики;

уміти правильно вести щоденник самоконтролю, оцінювати зрушення у фізичному розвитку, фізичній підготовці;

подолання відстані 1 км для дівчат і 2 км для юнаків підтюпцем у чергуванні з ходьбою, з збільшенням обсягу сумарного бігу порівняно з початковими показниками;

метання тенісних м'ячів у горизонтальну і вертикальну цілі /кількість попадань з визначених кидків/;

стрибки в довжину з місця /врахування індивідуальних зрушень/;

проходження дистанції 2 км для дівчат і 3 км для юнаків у прогулянковому темпі на лижах;

ведення баскетбольного м'яча з середньою швидкістю з наступним кидком в корзину /техніку виконання/;

штрафні кидки /кількість попадань з п'яти кидків/.

Вимоги до другого року навчання:

фізіологічні основи і гігієнічне значення загартування; правила приймання водних та повітряних процедур;

вплив фізичних вправ на здоров'я і фізичний розвиток людини;

правила самостійного виконання фізичних вправ;

організація  і  правила  проведення  спортивно-масових заходів;

обладнання місць змагань;

набуття інструкторських навичок - практика суддівства спортивних ігор, включених до програми фізвиховання;

проведення комплексу вправ ранкової та виробничої гімнастики з групою;

повторне подолання відрізків в 300-500 м для дівчат, 800-1000 м для юнаків - підтюпцем в чергуванні з ходьбою /індивідуально, з урахуванням зрушень кожного студента/;

потрійні стрибки з місця /визначають суму метрів з визначеної кількості стрибків і порівнюють з початковими даними/;

водіння баскетбольного м'яча на швидкість — передача його партнеру, отримання зворотної передачі - з наступним кидком у корзину /техніка виконання/;

вправи в рівновазі /на колоді/;

вправи на увагу;

виконання комплексу ритмічної гімнастики під музику;

пропливання відстані 50 м для дівчат, 100 м для юнаків у спокійному темпі;

туризм; навчальні піші походи на відстань 3-5 км; прищеплення туристських навичок; елементи орієнтування.

Вимоги до третього року навчання:

мати знання за темою: "Професійно-прикладна фізична підготовка";

уміти скласти  і  провести  комплекс вправ для відновлення працездатності після розумової та фізичної праці;

оволодіння знаннями і набуття практичних навичок в обсязі вимог до громадського інструктора;

уміти пояснити та виконати практично прийоми масажу та самомасажу;

дати пояснення поняття: об'єктивні та суб'єктивні дані /зміст щоденника самоконтролю/;

лікарський контроль, його значення для здоров'я, фізичного розвитку студентів;

подолання відстані 2 км для дівчат і 3 км для юнаків підтюпцем в чергуванні з ходьбою;

уміти виконати прийом-передачу м'яча двома руками зверху і знизу;

оволодіти однією з подач;

подача м'яча на точність - у зазначену зону /з 5 подач/;

виконати один із тестів /не протипоказаний/ професійно-прикладної фізичної підготовки відповідно до профілю фахівця.

 

Методичне забезпечення

 

Фізичне виховання забезпечується:

   державними стандартами фізичного виховання;

   навчальними  і робочими програмами курсів фізичного виховання;

   підручниками   і   навчальними   посібниками, методичними матеріалами;

  науково-популярною   літературою   і  сучасною інформацією з фізичної культури і спорту;

  комп'ютерними  технологіями  для діагностики фізичного  стану  і  розробки  індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм;

  інструктивно-методичними матеріалами з організації самостійних занять фізичним вихованням;

• індивідуальними семестровими завданнями для самостійної роботи студентів з фізкультурної освіті і фізичного удосконалення;

• системою тестів і нормативів для перевірки й оцінки фізичної підготовленості, знань і умінь в галузі фізичного виховання.


Контрольні вправи і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів технікуму

 

 

Контрольні вправи

 

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

 

3”

4”

5”

3”

4”

5”

3”

4”

5”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.     Біг 100 м.

/с/

Ю

Д

15,0

18,5

14,2

17,5

13,6

16,5

14,8

18,0

14,0

17,0

13,4

16,0

14,8

17,9

14,0

17,5

13,2

15,7

2.     Біг м. /хв.с./

500 м./хв.с./

Ю

Д

3,50

2,10

3,40

2,00

3,30

1,55

3,45

2,05

3,35

1,55

3,25

1,50

3,452,05

3,35

1,55

3,25

1,50

3.     Біг 3000 м.

2000 м. /хв.с./

Ю

Д

14,15

12,30

13,30

11,30

12,30

10,30

14,00

12,15

13,10

11,15

12,10

10,15

14,00

12,00

13,10

11,00

12,10

10,00

4.     Стрибки у довжину

     з місця /см/

Ю

 

Д

200

 

140

220

 

160

230

 

180

215

 

150

230

 

165

250

 

185

225

 

165

240

 

175

260

 

180

5.     Стрибки у       довжину з

     розбігу /см/

Ю

Д

400

300

420

320

440

340

420

310

440

330

450

350

425

320

445

340

460

360

6. Метання гранати      700 /м/

Ю

 

30

32

34

33

35

40

34

37

40

7. Підтягування /раз/

Ю

10

11

13

11

13

15

11

13

15

8. Підйом переворот    /раз/

Ю

2

3

4

3

4

5

4

5

6

9. Піднімання тулуба /леж.насп.р/

Д

20

25

30

25

30

35

30

35

40

10. Лижні гонки, км/хв.

Ю 5

Д 3

29,00

 

27,00

26,00

28,00

26,30

25,00

27,00

26,00

24,30

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.  Маршкидок км/хв.

Ю 6

Д 3

34,00

21,00

32,00

20,00

30,00

19,00

33,00

20,00

31,00

19,00

29,00

18,00

32,00

19,00

30,00

18,00

28,00

17,00

12. Піднімання в сід. за хв. /раз/

Ю

Д

38

35

45

40

51

45

 

 

 

 

 

 

13. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи /раз/

Ю

 

Д

30

 

13

 

36

 

17

42

 

22

 

 

 

 

 

 

14. Комплексна силова вправа /раз/

Ю

 

Д

 

 

 

42

 

32

46

 

36

50

 

40

42

 

32

46

 

36

50

 

40

15. Волебол подача мяча /раз/ 5 подач

Ю

Д

3

2

4

3

5

4

2

1

3

2

4

3

3

1

4

2

5

3

на майданчик 5 подач           в зони /1,5,6/      в зони /1,5,6/

16. Баскетбол кидок мяча в корзину /раз/

Ю

Д

2

1

3

2

4

3

2

2

3

3

4

4

3

2

4

3

5

4

з будь-якої точки 5 спр.       з двох кроків 6 кидків

17. Волебол передачі мяча через сітку дв.рук зверху

Ю

 

Д

20

 

7

23

 

8

25

 

10

22

 

10

24

 

11

26

 

12

22

 

10

24

 

11

26

 

12

18. Плавання

Ю

Д

б/в – без врахування часу

 

19. Гнучкість

Ю

Д

10

10

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

20. Стрибки через скакалку  за хв. /раз/

Д

105

115

125

110

120

130

110

120

130

 

Контрольні вправи і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів підготовчої групи

 

Контрольні вправи

 

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

 

3”

4”

5”

3”

4”

5”

3”

4”

5”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.      Біг 100 м.

/с/

Ю

Д

15,5

19,5

14,5

18,0

14,0

17,0

15,0

19,0

14,2

17,5

13,6

16,5

15,0

19,0

14,2

17,5

13,6

16,5

2.      Біг 1000м. с./

500 м./хв.с./

Ю

Д

4,15

2,40

3,50

2,20

3,40

2,00

4,05

2,30

3,45

2,10

3,30

1,55

4,05

2,30

3,45

2,10

3,30

1,55

3.      Біг 3000 м.

2000 м. /хв.с./

Ю

Д

14,30

13,00

13,40

12,20

12,40

11,00

14,15

12,30

13,30

11,30

12,30

10,30

14,15

12,20

13,30

11,20

12,30

10,15

4.      Стрибки у довжину

     з місця /см/

Ю

 

Д

190

 

120

210

 

145

220

 

170

200

 

140

220

 

160

230

 

180

215

 

150

230

 

165

250

 

185

5.      Стрибки у       довжину з

     розбігу /см/

Ю

Д

380

280

400

300

420

320

400

300

420

320

440

340

410

305

425

330

445

345

6. Метання гранати      700 г. /м/

Ю

 

25

30

32

30

32

34

32

33

35

7. Підтягування на     перекладині /раз/

Ю

8

10

11

10

11

13

10

11

13

8.   Підйом переворотом    /раз/

Ю

1

2

3

2

3

4

2

3

5

9. Піднімання тулуба /леж.насп.р/

Д

18

20

25

20

25

30

25

30

35

10. Лижні гонки км/хв.

Ю 5

Д 3

30,00

22,00

29,00

21,00

27,00

20,00

29,00

21,00

28,30

19,00

26,30

18,30

28,00

20,00

27,00

19,00

26,00

18,00

11. Марш кидок км/хв.

Ю 6

Д 3

36,00

23,00

33,00

21,00

31,00

20,00

34,00

21,00

32,00

20,00

30,00

19,00

33,00

20,00

31,00

19,00

29,00

18,00

12. Піднімання в сід за 1 хв. ноги зігнуті раз.

Ю

Д

36

30

38

35

45

40

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи /р./

Ю

Д

25

10

30

15

36

20

30

13

36

17

42

22

32

14

38

18

46

23

14. Комплексна силова вправа /раз/

Ю

Д

 

 

 

40

30

42

32

46

36

42

32

46

36

50

40

15. Волейбол подача мяча /раз/ 5 подач